Integritetspolicy

Denna integritets- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies).

Nya Arken Restaurang kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Nya Arken Restaurang kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Nya Arken Restaurang kommer att behandla följande personliga uppgifter:

• Personuppgifter (namn, telefonnummer, e-post, adress, inloggningsuppgifter) som lämnas i samband med chattfunktion, intresseanmälan, nedladdning av guider, supportärenden och kontaktformulär sparas för det syfte du fyllt i formuläret så att vi ska kunna kontakta dig i enlighet med din önskan. Våra nyhetsbrev är enkla att avanmäla sig från och i det fallet tar vi bort dina personuppgifter från utskickslistan.

• Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats.

• Om du kontaktar Nya Arken Restaurang, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Nya Arken Restaurang igen.

Laglighet i behandlingen

Nya Arken Restaurang kommer att:

• Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.

• Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

• Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.

• Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.

• Vi kommer alltså inte att ge bort, sälja, byta eller på annat sätt missbruka din e-postadress eller övriga uppgifter som du lämnar till oss.

• Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

• Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Maltesmat informeras eller annars blir medveten om felaktig information.

• Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.

• Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.

• På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Nya Arken Restaurang i en sedvanlig och maskinläsbar form.

Rättslig grund för behandling

Nya Arken Restaurang samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och Nya Arken Restaurang, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Nya Arken Restaurang åtaganden enligt det aktuella avtalet.

Nya Arken Restaurang kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Nya Arken Restaurang är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Hur skyddar vi din information?

Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom, all känslig information som lagras är krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology).

Din rätt till dina personuppgifter

Du har rätt och möjlighet till att påverka den information som sparas om dig. Nya Arken Restaurang kommer på eget samt kunds initiativ rätta uppgifter som är felaktiga. Du kan när du vill begära att de uppgifter vi har om dig tas bort eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Anser du att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss eller Datainspektionen.

Du kan när du vill välja att avstå från att ta emot marknadskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från exempelvis våra nyhetsbrev. Om du vill tacka nej till all form av kommunikation från oss är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Cookies

Nya Arken Restaurang använder inte cookies.

Säkerhet

Nya Arken Restaurang säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Nya Arken Restaurang använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Nya Arken Restaurang förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Nya Arken Restaurang. Policyn gäller från och med 2018-05-22.